Veilige Publieke Taak

VPT en Veilige Zorg

KOI Keuze opleidings instituut houdt zich al vanaf de oprichting bezig met veilige publieke taak . Doormiddel van het geven van workshops is onze manier van aanpak ook binnen VPT een feit.Inmiddels is door het ministerie van binnenlandse zaken een platform opgericht waar diverse trainingsinstituten aan deelnemen.

                     

Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld.

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld. Zij treden burgers met respect en begrip tegemoet en mogen verwachten dat agressie en geweld achterwege blijven.
Met het programma Veilige Publieke Taak (VPT) beoogde voormalig minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de aanpak van agressie en geweld tegen werkgevers en werknemers met een publieke taak te versterken.
VPT richt zich op de gehele publieke sector. Specifiek voor de zorgsector is het project Veiligezorg®.

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT)

Doelstelling van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is een vermindering van het aantal voorvallen met vijftien procent in 2011 ten opzichte van 2007.

Om landelijke uniformiteit in de aanpak van agressie en geweld door werkgevers te bevorderen, zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar:

Actieve rol voor werkgever
Cruciaal bij de uitvoering van het programma is de actieve rol van werkgevers, in de vorm van:

               • duidelijke normen;
               • heldere procedures;
               • ondersteuning, begeleiding en opvang van werknemers die geconfronteerd zijn met agressie en geweld.

Wie is verantwoordelijk?

Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun werknemers en de uitvoering van de publieke taak, dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie en borging van het veiligheidsbeleid in de bedrijfsvoering.
Hoe zorgt u voor draagvlak in de organisatie?

- Betrek de medewerkers en de ondernemingsraad bij opstellen van het veiligheidsbeleid.
- De ondernemingsraad kan helpen het beleid van agressie en geweld te formuleren of te verbeteren en heeft instemmingsrecht op het plan van aanpak.

Hoe zorgt u voor goede inbedding in de organisatie?

- Kies voor een integrale aanpak. Maak het veiligheidsbeleid onderdeel van het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid.
- Als u de achtmaatregelen stapsgewijs doorloopt, zorgt u ervoor dat ze direct aansluiten op de bestaande problematiek.

Acht maatregelen voor effectief veiligheidsbeleid

      1. Draag uit wat uw organisatienorm is voor acceptabel gedrag.
      2. Bevorder dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.
      3. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen uw werknemers.
      4. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
      5. Reageer binnen 48 uur op degene die agressief is of geweld gebruikt tegen uw werknemers.
      6. Bevorder dat uw werknemers aangifte doen en/of geef strafbare feiten (zoals fysiek geweld en bedreiging) zelf aan bij de politie.
      7. Verhaal de schade op de dader.
      8. Verleen opvang en nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Doe de agressie test op www.dappr.nl

 

Op agressievrijwerk.nl vindt u alle informatie over hoe u agressie op de werkvloer zoveel mogelijk kunt voorkomen en wat u kunt doen in het geval er toch een incident plaats vindt.

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak

Agressie tegen mensen met een publieke taak wordt vaak normaal gevonden. Ook onder jongeren. Zij zijn vaak daders van of omstanders bij geweld tegen de publieke taak.
Groepsdruk en alcoholgebruik spelen hierbij een rol. Relatief onschuldige situaties lopen soms uit de hand.
Dit gebeurt ook op scholen. Leerlingen zetten een grote mond op tegen docenten of smijten hun tas naar de conciërge.
En ook ouders komen meer en meer op agressieve wijze verhaal halen op school. Hoe kan een school omgaan met agressief gedrag?
En hoe zorg je dat werknemers met een publieke taak ongehinderd kunnen werken?

Onze aanpak

Voorkomen van agressie begint bij bewustwording en gedragsbeïnvloeding. Daarom organiseert Halt – in opdracht van het landelijke Programma Veilige Publieke Taak van de Rijksoverheid - intensieve
schooltrajecten met bijeenkomsten voor het schoolpersoneel, lessen aan leerlingen en begeleiding van ouderbijeenkomsten.
Op alle niveaus bespreken we het belang van de publieke taak en de gevolgen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
We behandelen thema’s als normen en waarden, het gezag van de leraar en ouderbetrokkenheid. Betrokkenen krijgen concrete handvatten voor het maken van duidelijke afspraken en hoe te reageren als grenzen worden overschreden.
En scholen krijgen advies en tips om zelf aan de slag te gaan met het thema Veilige Publieke Taak (VPT) en aangrenzende thema’s.

 

Wat levert het op?

Door jongeren en hun ouders het belang van de publieke taak te laten zien, hen duidelijk te wijzen op het effect van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak én handelingsperspectieven te bieden, dragen we actief bij aan een houdings- en gedragsverandering.
Schoolpersoneel krijgt door onze aanpak meer inzicht in de eigen publieke taak, het belang van het stellen van normen en grenzen en hoe zij daarnaar kunnen handelen.
Halt-straf

Naast het bevorderen van bewustwording, grijpt Halt ook direct in als grenzen worden overschreden. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is er de ‘Halt-straf ’.
Een straf waarbij jongeren leren van hun fouten en excuses maken waardoor voorkomen wordt dat hun gedrag van kwaad tot erger gaat.
Halt heeft een speciale leeropdracht VPT voor delicten waarbij sprake is van agressie tegen de publieke taak.